Privātuma politika

Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (“Vispārīgā datu aizsardzības regula”), mēs nodrošinām Jums saprotamu, caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kas tiek veikta interneta vietnē www.e-komercija.lv (turpmāk tekstā – Mājaslapa), kā arī rūpējamies par Jūsu privātumu un Jūsu personas datu drošību.

Šajā privātuma politikā Jūs atradīsiet informāciju par to, kādus personas datus mēs apkopojam un kādā veidā tos apstrādājam. Mēs aicinām Jūs uzmanīgi iepazīties ar šīs privātuma politikas noteikumiem, pirms Jūs sniedzat mums jebkādus Jūsu personas datus.

Šajā privātuma politikā Jūs varat iepazīties ar šādu informāciju:

 • Jūsu personas datu pārzinis
 • Personas datu iegūšana, apstrādāšana, glabāšana
 • Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
 • Personas datu apstrādes veidi, datu kategorijas un datu apstrādes ilgums
 • Personas datu apstrādes nolūki
 • Personas datu saņēmēji
 • Personas datu glabāšanas ilgums
 • Sīkdatņu jeb Cookies izmantošana
 • Jūsu tiesības
 • Nobeiguma noteikumi

1. Jūsu personas datu pārzinis

1.1. Jūsu personas datu pārzinis, kas nosaka personas datu iegūšanas, apstrādes un glabāšanas nolūkus Mājaslapā, ir SIA “Web Media Group”, reģ. Nr. 40203083952, juridiskā adrese: Cieceres iela 5 k-10 – 3, Rīga, LV-1002.

1.2. Mēs ievērojam likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spējam apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana, apstrādāšana, glabāšana

2.1. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

2.2. Personu identificējošu informāciju mēs iegūstam, apstrādājam un glabājam, galvenokārt izmantojot Mājaslapu un e-pastu.

2.3. Jūsu personas datus mēs iegūstam no Jums. Jūs savus personas datus esat iesniedzis tiešā veidā, piemēram, piesakoties konsultācijai vai citu mūsu sniegto pakalpojumu saņemšanai, piesakoties mūsu izstrādāto bezmaksas materiālu saņemšanai, piesakoties izglītojošas informācijas (newsletter formā) saņemšanai, iesniedzot atsauksmes, jautājumus vai sūdzības.

2.4. Mēs pieprasām tikai tos Jūsu personas datus, kas mums ir objektīvi un pamatoti nepieciešami, lai nodrošinātu Jums pakalpojumus, nodotu pieprasītos materiālus, atbildētu uz Jūsu iesniegumu vai veiktu citas darbības ar Jūsu datiem.

2.5. Ja mums jāiegūst papildu informācija vai jāveic apstākļu izpēte efektīvai un objektīvai Jūsu pieprasījuma vai sūdzības izskatīšanai, mēs varam sasaistīt Jūsu pieprasījumā ietvertos datus ar mums jau pieejamajiem vai Jūsu pieprasījuma izskatīšanas laikā likumīgi ievāktajiem datiem.
Personas datu kategorijas un veidi, ko mēs iegūstam un apstrādājam, ir norādīti šīs privātuma politikas 4. sadaļā.

2.6. Jūs esat atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu privātuma politikas pārkāpumu. Jums ir pienākums nekavējoties paziņot mums par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.7. Jūsu personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr darām Jums zināmu, ka gadījumā, ja Jūs neakceptējat visus vai daļu no šīs privātuma politikas, mēs diemžēl nevarēsim sniegt Jums iespēju izmantot visus vai kādus no mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem.

2.8. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Jums vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

2.9. Nepieciešamības gadījumā mums ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

2.10. Apstrādājot un glabājot personas datus, mēs īstenojam organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

3.1. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz šādiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta apakšpunktiem:

 • 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu: “datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem” (Jūsu sniegta piekrišana).
 • 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu: “apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas” (līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, izpilde vai pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas).
 • 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu: “apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns” (mūsu leģitīmo interešu ievērošanai).

3.2. Lai izpildītu noteiktus Mājaslapā piedāvātos pakalpojumus, mums ir nepieciešami Jūsu personas dati, ko Jūs sniedzat, izsakot savu piekrišanu, akceptējot šīs privātuma politikas noteikumus. Jūsu nepiekrišanas gadījumā mēs nespēsim ar Jums sazināties, lai vienotos par konsultāciju vai pakalpojumu saņemšanu, vai nodot Jums mājaslapā pieprasītos materiālus un/vai informāciju.

3.3. Mūsu leģitīmās intereses, uz kā pamata mēs apstrādājam noteiktus Jūsu personas datus, ir mūsu pakalpojumu attīstība, popularizēšana un kvalitātes nodrošināšana, mūsu iekšējo noteikumu ievērošanas nodrošināšana, kā arī mūsu likumisko interešu aizsardzība strīdus gadījumā vai mūsu likumisko interešu aizstāvība tiesā.

4. Personas datu apstrādes veidi, datu kategorijas un datu glabāšanas ilgums

Datu apstrādes veidsDatu kategorijas un veidiDatu glabāšanas ilgums
Konsultācijas sniegšanaJūsu identifikācijas dati: vārds, uzvārds.
Jūsu kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasta adrese.
Papildu informācija: pārstāvētā uzņēmuma nosaukums, mājaslapas adrese.
Informācija par konsultācijas saņemšanu: vēlamais konsultācijas saņemšanas datums, Jums interesējošais pakalpojums.
Papildu informācija: ar Jūsu pieteikumu saistītas piezīmes, ja tādas pievienotas.
Līdz brīdim, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
– ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem
aktiem;
– ir nepieciešams realizēt
mūsu leģitīmās intereses;
– ir nepieciešams izpildīt uzņemtās saistības.
Bezmaksas materiālu nodošanaJūsu identifikācijas dati: vārds, uzvārds.
Jūsu kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasta adrese.
Papildu informācija: pārstāvētā uzņēmuma nosaukums.
Līdz brīdim, kad Jūs atsaucat savu piekrišanu šādai Jūsu personas datu apstrādei.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, nosūtot paziņojumu uz info@e-komercija.lv.
Izglītojošas informācijas nodošanaJūsu identifikācijas dati: vārds.
Jūsu kontaktinformācija: e-pasta adrese.
Līdz brīdim, kad Jūs atsaucat savu piekrišanu šādai Jūsu personas datu apstrādei.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, nosūtot paziņojumu uz info@e-komercija.lv.
Atsauksmju un ierosinājumu izskatīšanaJūsu identifikācijas dati: vārds, uzvārds.
Jūsu kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasta adrese.
Papildu informācija: Jūsu atsauksmes vai ierosinājuma saturs, kurā fiksēts atsauksmes vai ierosinājuma apraksts, Jūsu lūgums vai viedoklis. Citi ar atsauksmi vai ierosinājumu saistīti Jūsu iesniegti dokumenti vai informācija (piemēram, fotoattēli).
Līdz brīdim, kad Jūs atsaucat savu atsauksmi šādai Jūsu personas datu apstrādei.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu atsauksmi, nosūtot paziņojumu uz info@e-komercija.lv.
Jautājumu un neskaidrību izskatīšanaJūsu identifikācijas dati: vārds, uzvārds.
Jūsu kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasta adrese.
Papildu informācija: Jūsu jautājuma vai neskaidrību saturs, kurā fiksēts jautājums vai neskaidrību apraksts, Jūsu lūgums. Citi ar jautājumu vai neskaidrībām saistīti Jūsu iesniegti dokumenti vai informācija (piemēram, fotoattēli).
Kamēr tiek risināti jautājumi un/vai neskaidrības un 12 mēnešus pēc to atrisināšanas.
Pretenziju izskatīšana un strīdu risināšanaJūsu identifikācijas dati: vārds, uzvārds.
Jūsu kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasta adrese.
Papildu informācija: Jūsu pretenzijas saturs, kurā fiksēts pretenzijas apraksts vai Jūsu viedoklis. Citi ar pretenziju saistīti Jūsu iesniegti dokumenti vai informācija (piemēram, fotoattēli).
Kamēr pastāv pretenzija un 12 mēnešus pēc tās atrisināšanas.
Tirgus izpēte un statistika Pakalpojumu veids, bezmaksas materiālu veids, saņemto sūdzību un atsauksmju skaits un saturs – šifrētā veidā (anonimizēti dati).Anonimizēti dati var tikt uzglabāti neierobežotu laika periodu.
Informācijas drošība Jebkuri Jūsu iesniegtie personas dati, kas var palīdzēt novērst krāpšanu, neslavas celšanu vai citu nelikumīgu aktivitāti, mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, kas var kaitēt mums vai apdraudēt mūsu reputāciju.Līdz drošības apdraudējuma novēršanai un problēmsituācijas atrisināšanai.
Leģitīmo interešu aizsardzībaJebkuri Jūsu iesniegtie personas dati, kas varētu būt vai ir nepieciešami šī nolūka īstenošanai (ievērojot datu aizsardzības pamatprincipus, īpaši datu apstrādes minimizācijas principu).Kamēr pastāv strīds vai notiek tiesvedība, kā arī iespējamas pārsūdzības nolūkā – uz pārsūdzības termiņu.

5. Personas datu apstrādes nolūki

Lai mēs apstrādātu prasības, kuras Jūs iesniedzat, izmantojot formas Mājaslapā vai nosūtāt uz mūsu klientu servisa e-pastu, mums ir jāapstrādā noteikti Jūsu personas dati. Mēs veicam Jūsu personas datu ievākšanu un apstrādāšanu šādos gadījumos:

5.1. Ja Jūs piesakāties konsultācijai: Mājaslapā ir iespējams pieteikties konsultācijai, norādot tādus Jūsu personas datus, kas ļauj sazināties ar Jums un vienoties par piemērotāko konsultācijas saziņas datumu un laiku, kā arī Jums interesējošo tematu jeb pakalpojumu. Jūsu iesniegtā informācija ļauj speciālistam sagatavoties konsultācijai, iepriekš iepazīstoties ar Jūsu pārstāvēto uzņēmumu un izpētot Jūsu mājaslapu.

5.2. Ja Jūs piesakāties mūsu pakalpojumu saņemšanai: Mājaslapā ir iespējams pieteikties mūsu pakalpojumu saņemšanai, norādot tādus Jūsu personas datus, kas ļauj sazināties ar Jums, lai precizētu pakalpojumu kvalitatīvai un pilnvērtīgai izpildei nepieciešamo informāciju.

5.3. Ja Jūs piesakāties mūsu izstrādāto materiālu saņemšanai: Mājaslapā ir iespējams pieteikties īpaši izstrādātu bezmaksas materiālu saņemšanai, norādot tādus Jūsu personas datus, kas ļauj mums nosūtīt Jums izvēlētos materiālus. Pieteikšanās izstrādāto materiālu saņemšanai paredz Jūsu iekļaušanu mūsu izglītojošas informācijas izsūtīšanas e-pasta adrešu sarakstam (skat. 5.4. punktu “Pieteikšanās izglītojošas informācijas saņemšanai”).

5.4. Ja Jūs piesakāties izglītojošas informācijas saņemšanai (newsletter): Mājaslapā ir iespējams pieteikties izglītojošas informācijas saņemšanai e-pastā, norādot tādus Jūsu personas datus, kas ļauj mums nosūtīt Jums attiecīgo informāciju e-pasta vēstules formātā. Izglītojošā informācija tiek izsūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi ne biežāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī.

5.5. Ja Jūs iesniedzat atsauksmes vai ierosinājumus: Mājaslapā ir iespējams iesniegt atsauksmi vai ierosinājumu, aizpildot saziņas formu Mājaslapas kontaktu sadaļā un norādot tādus Jūsu personas datus, kas ļauj mums sniegt atbildi uz Jūsu atsauksmi, ja Jūs to prasāt vai ja to paredz Jūsu ziņas saturs, lai uzrunātu Jūs un lai reaģētu uz sniegto ziņu, ja tas ir nepieciešams.

5.6. Ja Jūs iesniedzat jautājumus vai neskaidrības: Mājaslapā ir iespējams iesniegt jautājumu vai radušās neskaidrības, aizpildot saziņas formu Mājaslapas kontaktu sadaļā un norādot tādus Jūsu personas datus, kas ļauj mums sniegt atbildi uz Jūsu jautājumu, lai uzrunātu Jūs un lai reaģētu uz sniegto ziņu, ja tas ir nepieciešams.

5.7. Pretenziju izskatīšanas un strīdu risināšanas gadījumos: mēs apstrādājam Jūsu personas datus gadījumos, ja jāizskata pretenzija vai jārisina strīds, kas izriet no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem vai Jūsu pieprasījumiem Mājaslapā. Tāpat arī mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, lai aizsargātu savas tiesības strīdu gadījumā, lai izvērtētu strīdu situāciju, ievāktu pierādījumus, iesniegtu prasības, aizstāvētu savas intereses valsts vai pašvaldības iestādēs, vai tiesā, kā arī īstenotu citas mūsu leģitīmās intereses saistībā ar minēto.

5.8. Tirgus izpētes veikšanai: mēs apstrādājam datus par Jūsu iesniegto informāciju pārskatu sagatavošanai un statistikai, lai varētu novērot, novērtēt, uzlabot un paplašināt tiešsaistes pakalpojumu un piedāvāto materiālu piedāvājumu. Mēs analizējam tādus datus, kā piemēram, cik bieži Jūs piesakāties konsultācijai Mājaslapā, cik daudz sūdzību ir saņemts no Jums, cik daudz bezmaksas materiālu saņemšanai Jūs esat pieteicies u.c. Tomēr mēs neapstrādāsim Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un jebkuru citu tieši identificējamu informāciju, kas var tieši norādīt uz Jums kā konkrētu personu. Šāda datu apstrāde tiks veikta, padarot Jūsu personas datus anonīmus.

5.9. Mēs varam veikt Jūsu personas datu apstrādi arī, lai novērstu krāpšanu, neslavas celšanu vai citu nelikumīgu aktivitāti, mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, kas var kaitēt mums vai apdraudēt mūsu reputāciju.

5.10. Mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai: papildus iepriekšminētajiem mērķiem mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus mūsu leģitīmo interešu aizsardzības nolūkā. Pret mums izteiktu prasījumu, pretenziju vai prasību gadījumā var tikt veikta jebkuru Jūsu personas datu, kas nepieciešami mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai, apstrāde, ja vien Jūsu kā datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, nav svarīgākas par mūsu leģitīmajām interesēm.

6. Personas datu saņēmēji

6.1. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Jūsu personas dati var būt pieejami citām personām, kas sniedz mums tādus pakalpojumus, kā piemēram, servera uzturēšana, e-pastu piegāde, failu nosūtīšana, mārketings, sistēmu izstrāde un uzturēšana.

6.2. Šie pakalpojumu sniedzēji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un ievērojot datu aizsardzības noteikumus un prasības.

6.3. Lai pildītu savu juridisko pienākumu, kā arī, lai īstenotu mūsu juridiskās intereses un aizstāvētu mūsu tiesības, mēs esam tiesīgi iesniegt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī citām valsts vai pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma saskaņā ar likumu. Mūsu leģitīmo interešu aizsardzības nolūkā Jūsu personas dati var tikt nodoti juridisko pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, advokātu birojam.

6.4. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas.

7. Personas datu glabāšanas ilgums

7.1. Jūsu Personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš minētajiem mērķiem un atbilstoši augstāk minētajiem kritērijiem (skat. 4. sadaļu).

7.2. Mēs glabājam un apstrādājam Jūsu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

 • Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti.
 • Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā mēs un/vai Jūs varat realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā.
 • Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu.
 • Kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

7.3. Izbeidzoties iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Jūsu personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos Jūsu personas datus, vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

7.4. Gadījumā, ja tiek ierosināta prasība tiesā, Jūsu personas dati var tikt glabāti līdz tiesvedības beigām, ieskaitot iespējamos pārsūdzības termiņus.

8. Sīkdatņu jeb Cookies izmantošana

8.1. Mēs Mājaslapā izmantojam sīkdatnes (cookies), kas ir neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu iekārtu (piemēram, mobilo telefonu), kad apmeklējat Mājaslapu, un tiek saglabāts Jūsu pārlūkprogrammā. Sīkdatne tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai citu iekārtu ar nolūku saglabāt datus, lai Jūs kā mūsu pakalpojumu lietotājs tiktu atpazīts brīdī, kad apmeklējat Mājaslapu. Ar sīkdatņu palīdzību iegūtā informācija ļauj Jums nodrošināt ērtāku pārlūkošanu, sniegt pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par Mājaslapas lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan Mājaslapu, gan Jūsu apkalpošanu.

8.2. Dažas sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Jūs varētu droši un brīvi pārlūkot Mājaslapu, veikt korektu mijiedarbību ar tās funkcijām, iegūt vēlamo informāciju un iesniegt pieteikumus. Tāpat šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Jūs varētu saglabāt savas izvēles saistībā ar Mājaslapas lietošanu (valoda, piekrišana sīkdatnēm u.c). Bez šīm sīkdatnēm Mājaslapa nevar pilnvērtīgi funkcionēt, proti, tās saturs var tikt nepareizi atainots vai var nedarboties tās funkcijas. Šādas sīkdatnes tiek automātiski saglabātas Jūsu iekārtā, lai nodrošinātu iespēju pārlūkot Jūsu pieprasīto Mājaslapu.

8.3. Sīkdatnes iegūst tehniskus datus par Jūsu ierīci, bet tās neidentificē Jūs, kā arī nevāc un neapkopo informāciju. Nepieciešamās sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad sīkdatne ir izpildījusi savu funkciju, bet ne ilgāk kā divus gadus.

8.4. Mājaslapā tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 • Sesijas sīkdatnes (Session cookies) jeb īslaicīgās sīkdatnes – tās tiek izdzēstas uzreiz, kad Jūs aizverat pārlūkprogrammu pēc piekļuves Mājaslapas saturam.
 • Pastāvīgās sīkdatnes (Permanent cookies) – tās tiek saglabātas Jūsu ierīcē uz noteiktu laiku, lai varētu atpazīt Jūsu pārlūkprogrammas sesijas un zinātu, vai iepriekš bijusi saskarsme starp Mājaslapu un Jūsu ierīci. Atkārtoti apmeklējot Mājaslapu, Jūsu tīmekļa pārlūks nolasa visas pastāvīgās sīkdatnes un piegādā informāciju Mājaslapai vai elementam, kas attiecīgo sīkdatni ir nosūtījis.
 • Trešo pušu sīkdatnes (Third-party cookies) – tās tiek lietotas, lai veidotu Jūsu pārlūkošanas vēsturi ar nolūku parādīt tieši Jums paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot Mājaslapu. Ja Jūsu pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo pušu sīkdatnes, trešo pušu sīkdatņu partnerim būs iespēja ierakstīt savas sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammā.

Plašāku informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanu un atteikšanos no tām Jūs varat iegūt vietnē https://aboutcookies.org/.

9. Jūsu tiesības

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums attiecībā uz savu personas datu ievākšanu, apstrādi un glabāšanu ir šādas tiesības:

9.1. Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām attiecībā uz Jums.

9.2. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā.

9.3. Jums ir tiesības uz Jūsu personas datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība). Šīs tiesības attiecas tikai uz tiem datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz sniegto piekrišanu un ja apstrāde tiek veikta automātiski. Lai īstenotu tiesības uz datu pārnesamību, Jūs varat vērsties ar pieprasījumu klientu servisā, sūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@e-komercija.lv.

9.4. Jums ir tiesības pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus gadījumos, ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas brīdī norādītie dati vai redzat, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot. Lai īstenotu tiesības uz datu labošanu, Jūs varat vērsties ar pieprasījumu klientu servisā, sūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@e-komercija.lv.

9.5. Jums ir tiesības pieprasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus. Noteiktos apstākļos (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti) Jums ir tiesības pieprasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa saglabāt datus. Lai īstenotu tiesības uz datu dzēšanu, Jūs varat vērsties ar pieprasījumu klientu servisā, sūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@e-komercija.lv.

9.6. Jums ir tiesības atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei gadījumos, ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piemēram, Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt izglītojošu informāciju, piedāvājumus un jaunumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jums turpināt izmantot Mājaslapu un pakalpojumus, bet tas nozīmēs, ka mēs nevarēsim sniegt un Jūs nevarēsiet saņemt Jums aktuālu informāciju, piedāvājumus un jaunumus. Savas piekrišanas Jūs varat koriģēt (atsaukt vai no jauna dot), iesniedzot Jūsu atbilstoši atjauninātu reģistrācijas informāciju par doto piekrišanu, sazinoties ar mūsu klientu servisu, sūtot savu iesniegumu uz e-pasta adresi info@e-komercija.lv.
Kad Jūsu piekrišana tiks atsaukta, mēs pārtrauksim uz piekrišanas pamata apstrādāt datus un šajā privātuma politikā norādītajos gadījumos – datus dzēsīsim vai anonimizēsim. Tomēr jebkurā gadījumā pierādījumus par Jūsu doto piekrišanu mēs varam uzglabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

9.7. Jums ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi. Jūs varat pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus. Noteiktos apstākļos (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai) Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Tomēr jāņem vērā, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums pakalpojumu sniegšanu.

9.8. Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā. Informējam, ka saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību nepamatotas vai prettiesiskas Jūsu personas datu apstrādes gadījumā.

Lai īstenotu savas tiesības, kas aprakstītas šajā privātuma politikā, kā arī izteiktu citus lūgumus saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat iesniegt pieprasījumu, rakstot e-pastu uz e-pasta adresi: info@e-komercija.lv. Pieprasījumā obligāti jānorāda, ka pieprasījums ir saistīts ar Jūsu personas datu apstrādi, kā arī pēc iespējas konkrēti un saprotami jānoformulē Jūsu pieprasījums vai lūgums.

10. Nobeiguma noteikumi

Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā www.e-komercija.lv. Tādēļ aicinām Jūs periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai Jūs būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām, kā arī rūpīgi izlasīt to ikreiz, kad, veicot kādas darbības Mājaslapā, no Jums tiek prasīts apstiprinājums par iepazīšanos ar privātuma politiku.

4 istabas
4 istabas
1682421843
Ar puišiem sadarbojamies jau vairāk kā gadu un mūsu fantastisko sadarbību turpināsim vēl ilgi!💯  Šīs sadarbības laikā rezultāti ir acīmredzami un esam sasnieguši vairāk nekā bija gaidīts. Uzņēmuma pārstāvji profesionāli veic SEO optimizāciju, viegli un konkrēti paskaidro mums nezināmo, kā arī novērtējam to, cik viņi ir zinoši ne tikai SEO, bet arī mājaslapā un digitālajā mārketingā.Noteikti iesakām puišus kā izcilus sadarbības partnerus, ja vēlaties sasniegt reālus rezultātus un darboties kopā ar fantastiskiem cilvēkiem☀️
Agris Magons
Agris Magons
1694456568
Iesaku! Proaktīva attieksme - galvas tiesu pārāka par citām kompānijām mārketinga nozarē. Šķiet ( labs servis, paŗdošana, komunikācijas) ir kā izmirstoša suga :) - atzvanīt, uzvaicāt, atgādināt, piedāvāt, iedziļināties un uzņemties atbildību par vārdiem un darbiem. E-komercijas komanda šo realizē uz 120% vislabākajā izpausmē. Liels ieguvums būs tiem, kas nav super zinoši SEO - sapratīsiet un iemācīsieties, jo tehniski sarežģītas lietas komanda spēj vienkāršā valodā paskaidrot. Savukārt zinošie būs kaifā, jo nav jāklausās tukši pārdošanas argumenti - varēsiet ātrā tempā strādāt uz mērķiem un tos sasniegt. Ja vēlamais rezultāts neizpildās vai rodās "berze", ir gatavi risināt, sēžas kopā pie galda un risina. Kopējos projektos strādājam pie uzņēmumu mērķauditorijas profilēšanas, atslēgvārdu izpētes mājas lapas struktūras izveides, veicam SEO auditu un satura plāna izstrādi.
Artis Babris
Artis Babris
1702534041
Puiši veica atslēgas vārdu izpēti, pirms kuras iztaujāja un paskaidroja par procesu. Pēc atslēgas vārdu izpētes tika turpināta sadarbība, lai rezultātus izmantotu uzņēmuma mājaslapas SEO uzlabošanai.
Lace To Love
Lace To Love
1696257755
Patīkama, profesionāla, uz rezultātu vērsta attieksme. Mājas lapas audits tika veikts solītajā termiņā, visa audita laikā iegūtā informācija tika prezentēta tiešsaistē, sīkāk pastāstot par katru punktu un potenciālajām iespējām to uzlabot, kā arī atsūtīta uz e-pastu. Uz visiem jautājumiem tiek atbildēts ātri un "cilvēcīgi", ne ar iepriekš sagatavotām "konservu" atbildēm. Ar sadarbību līdz šim esam pilnībā apmierināti, plānojam arī turpmākos projektus interneta biznesa attīstībai.
Top Santehnika
Top Santehnika
1702311298
E-komercija.lv ļoti profesionāls un atsaucīgs uzņēmums, kas piedāvā rūpīgu analīzi , izstrādājot konkrētus priekšlikumus Jūsu ūzņēmuma uzlabojumiem un mērķu sasniegšanai. Noteikti ieteiktu citiem uzņēmējiem izmantot tieši E-komercija.lv pakalpojumus!
Miks Krenbergs
Miks Krenbergs
1702457276
Sadarbojamies jau kādus 5 gadus un varu droši apgalvot, ka viņu ieteiktās stratēģijas nes rezultātu. Viens liels bonuss ir viegla komunikācija un tas, ka nav regulāri jābaksta, lai rezultāti ietu uz augšu. Un vēl viena svarīga lieta - lai sasniegtu vēlamos rezultātus netiek prasīta burtiska algoritma "vēlmju" izpilde un mājaslapa var tikt pilnveidota fokusējoties vispirms uz lietotāju un pēc tam uz meklētāja algoritmu.
MMK Serviss Ziemas riepas Vissezonas riepas
MMK Serviss Ziemas riepas Vissezonas riepas
1681019291
Ar puišiem SEO optimizācijā sadarbojamies jau vairāk kā 5 gadus un rezultātā esam kļuvuši par galveno spēlētāju savā nozarē. Novērtējam, ka viņi vienmēr izdomās dažādus risinājumus un piedāvā jaunas idejas, kādas nav konkurentiem. Noteikti iesaku sadarboties. 5/5!
Ismael Cruces
Ismael Cruces
1704975316
Working with this team over the past few months has been awesome. They really got into the nitty-gritty of our site, making all the changes extremely easy for anybody in the team. I'm super glad about how things turned out for Startup Wise Guys' site. If you’re looking to boost your site and get the lowdown on how it all works, these are the go-to team. Highly recommend them for anyone looking to up their website in a easy way!
Agnese Lauruta
Agnese Lauruta
1715865428
Ļoti veiksmīga sadarbība ar E-komercija.lv! Darbi tiek veikti ātri un kvalitatīvi. Ļoti patīkama komunikācija - brīvi var uzdot jautājumus, ja kaut kas nav skaidrs. Forša komanda, kas ir ieinteresēta klienta rezultātos. Iesaku :)
Patrona
Patrona
1694426684
Very happy with the service. We used them for some integration services. They keep us in the know, explain complicated things in a simple and understandable manner. They work fast and the result are there.For sure we will cooperate with them for future projects and SEO.10/10 will work with them again.
Alvis Pētersons
Alvis Pētersons
1693229514
Lieliska sadarbība daudzu gadu garumā no vairākie uzņēmumiem. Vienmēr izdevies sasniegt visus mājaslapām izvirzītos mērķus un kāpināt pārdošanas.
Krista Blūma
Krista Blūma
1705065251
Ļoti profesionāla komanda un lieliska komunikācija ar klientu! Atbildēs uz visiem jautājumiem, atrisinās visas problēmas, izstāstīs par būtisko, lai jaunā mājaslapa strādātu uz visiem 100%.
The One
The One
1698924560
I want to express appreciation for the excellent SEO work your company has done for us. We are confident that your strategy and efforts have significantly improved our online presence and visibility on search engines. Thank you for your professionalism and effectiveness! Keep up the great work.
Mikus Mezitis
Mikus Mezitis
1681211224
Lieliska un rezultatīva sadarbība mājaslapas SEO optimizēšanā! Neskaidrās situācijās saņēmām noderīgas konsultācijas un padomus, lai veiksmīgāk atrisinātu SEO optimizācijas procesu. Tas viss nav nemaz tik vienkārši, kā mums pašiem sākumā šķita, tādēļ ir svarīgi, lai sadarbības partneris būtu ar atbilstošu pieredzi un zināšanām. Paldies!
Raivis Gulbis
Raivis Gulbis
1706516619
Iesaku, viegla un produktīva sadarbība. Sadarbojamies vairākus gadus lielākos vai mazākos ar web lapas vai seo saistītos darbos/uzdevumos. Lieliksa komanda. Paldies
st focus
st focus
1682318628
Sadarbojamies jau vairākus gadus, kuru laikā palielinājusies gan apmeklētība mājas lapā no Google meklētājā, gan pirkumi veikalā. Labs serviss un darba process skaidri saprotams. Noteikti iesaku!
Sabīne Miezis
Sabīne Miezis
1714117331
Sadarbībā ar E-komercija veicām SEO auditu. Ieguvām ne tikai konkrētus izpildāmos uzdevumus, bet arī vērtīgu ieskatu SEO pasaulē, kas liek apdomāt tīmekļa vietnes mērķi, auditoriju un darbības stratēģiju. Pakalpojuma sniedzēja ieinteresētība, iniciatīva un spēja "parastam cilvēkam" izstāst sarežģītas lietas, pārliecināja, ka sadarbību turpināsim arī SEO optimizācijas pasākumu ieviešanā.
Elvīra Žvarte
Elvīra Žvarte
1705064656
Reinis Virza
Reinis Virza
1705072445
Ja nepieciešami SEO pakalpojumi, droši varam ieteikt E-komercija komandu. Dažu mēnešu laikā sasniedzām top pozīcijas un palielinājās pieprasījumu skaits koka mājām un vasarnīcām. Ikmēneša atskaites saprotamas, sniedz rekomendācijas, atbild uz telefona zvaniem un e-pastiem. Tā tik turpināt!
Kristīne Zēriete
Kristīne Zēriete
1705933889
Viegla un ātra komunikācija ar komandu, profesionāla un rezultatīva sadarbība gan SEO pakalpojumu ieviešanā un uzturēšanā, gan E-komercijas projekta ieviešanā.
Ludmila Konovalova
Ludmila Konovalova
1702039931
I noticed a decline in my online store's performance about two years ago. Despite believing I was doing everything right, the reasons behind this drop remained a mystery. I turned to several SEO companies for a comprehensive analysis of my website but often ended up with reports from the same services I was already using, which failed to provide a complete picture of my site's functionality.After a long search, I came across E-komercija; they have been nothing short of a revelation. They conducted a thorough analysis of my website, identifying errors that were hindering its progress. They provided a wealth of reports covering various aspects and suggested systematic improvements. We held online meetings where they explained in detail what needed to be done, and they continued to offer support for any queries I had.Their research and analysis of my site spanned several months, and I am extremely satisfied with our collaboration E-komercija's approach was professional and insightful, helping me understand the intricacies of my website's performance. I look forward to continuing our partnership and highly recommend their services to anyone seeking to enhance their online presence.
×
js_loader